Prevádzkovateľ SVDM s. r. o. sociálny podnik, Hospodárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 52 433 897 (ďalej len “SVDM“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa vzťahu so spoločnosťou SVDM sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.  

SVDM týmto ďalej poskytuje dotknutým osobám informácie podľa príslušných ustanovení GDPR a s ohľadom na ZOOÚ:

Dotknuté osobyÚčel spracúvania OÚPrávny základ
spracúvania OÚ
Doba spracúvaniaPríjemcovia
Fyzická osoba, ktorá si rezervovala  - zákazník

Agenda Back2Life

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenanie rezervácie na  www.back2life.sk. Zákazníci si môžu vyberať a na 48 hodín rezervovať veci v ponuke Re-use centra Back2Life.  Osobné údaje slúžia na identifikáciu osoby, ktorá si rezervovala vec.

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou 48 hodín odo dňa rezervovania subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; spoločnosť zabezpečujúca agendu Back2life a technickú podporu FCC Slovensko a jej subdodávateľ spoločnosť AlejTech spol. s r.o.
fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNEJ POVINNOSTI prevádzkovateľa vyplývajúcej z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená oprávnené orgány štátu a iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje
Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ/žalobca alebo odporca/žalovaný), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo  v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, Fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, zamestnanci AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, advokát, exekútor a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

V prípade, ak by bol pre spracovanie niektorých OÚ právnym základom zákon, poskytnutie týchto OÚ je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto OÚ, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností SVDM, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SVDM potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ; 
 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SVDM opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ; 
 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SVDM vymazanie/likvidáciu OÚ ak: 
 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
 • v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 • OÚ sú spracúvané nezákonne; 
 • na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané,;
 •  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SVDM obmedzenie spracúvania OÚ ak: 
 • dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SVDM overiť správnosť OÚ; 
 • spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 • SVDM už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 
 • na základe žiadosti vyžadovať od SVDM osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré SVDM poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi; 
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu SVDM ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by SVDM vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie); 
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u prevádzkovateľa  na  adrese  back2life@fcc- group.sk alebo formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi poštou, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Do predmetu e‑mailu aj listu je potrebné uviesť: “OSOBNÉ ÚDAJE – Back2Life “.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), SVDM má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.